Header Ads

lienketblog

Trước khi liên kết, các bạn nên đặt ở website của bạn với thông tin:

Tên: ThanhTanBlog
Liên Kết: http://www.ntblog.xyz

<li><a href='https://www.ntblog.xyz' target='_blank' title='ThanhTanBlog'><i aria-hidden="true"></i> ThanhTanBlog</a></li>
Sau đó để lại thông tin website của bạn nhưu

  • Tên hiển thị:.....
  • Mô Tả:......
  • Link:......

Mình sẽ kiểm tra, và xác nhận.
Được tạo bởi Blogger.